Opzet Stichting

Stichting Loss of License Fonds (SLoLF) heeft als doel uitvoering te geven aan de in de KLM-vlieger cao gemaakte afspraken over het verstrekken van een eenmalige uitkering in het geval een KLM-vlieger en tevens VNV-lid om medische redenen definitief wordt afgekeurd en zijn of haar werk als vlieger definitief niet meer kan uitoefenen. Er is mogelijk recht op een eenmalige uitkering als het arbeidscontract wordt ontbonden danwel de salarisbetaling wordt gestaakt als gevolg van de definitieve afkeur. VNV-leden hoeven zich niet vooraf aan te melden bij de stichting, aanmelden bij de stichting op het moment van het ontstaan van het mogelijke recht op een uitkering is voldoende. Het bestuur heeft de taak te toetsen en te besluiten of er inderdaad sprake is van omstandigheden die recht geven op een uitkering.

Om praktische redenen is er een stichting opgericht met een bestuur en een Raad van Toezicht. Op deze wijze kan op een zo onafhankelijk mogelijke wijze gewerkt worden en is het mogelijk invulling te geven middels het vormen van een buffer aan de wens om de uitkeringen door de jaren heen zo stabiel mogelijk te houden. Het bestuur wordt gecontroleerd door de Raad van Toezicht waarin zowel VNV als KLM zitting hebben. Het bestuur wordt gevormd door drie KLM-vliegers die telkens voor drie jaar worden benoemd.

Werking Stichting

Hoe het één en ander precies is geregeld is terug te vinden in de statuten en de reglementen die op de site te vinden zijn. Het komt er globaal op neer dat de stichting financiële middelen tot haar beschikking krijgt vanuit KLM middels een jaarlijkse storting. Deze gelden worden aangewend voor uitkeringen. Daar de instroom van geld vast staat zijn de uitkeringen variabel, immers de stichting kan nooit een negatief vermogen hebben. De stichting heeft een financiële buffer gevormd zodat zo lang als mogelijk de uitkeringen op het gewenste niveau van ongeveer €150.000 kunnen blijven. Het bestuur stelt jaarlijks achteraf de hoogte van de uitkering vast afhankelijk van het resterende buffervermogen en kan de uitkering in uiterste geval zelfs op €0 vaststellen.

Disclaimer

De uitkering die Stichting Loss of License Fonds faciliteert is geen verzekeringsproduct. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de financiële situatie van het fonds en kan in uiterste geval nihil bedragen. Het opzeggen van bestaande LoL-verzekeringen is een persoonlijke afweging en geschiedt op eigen risico, deze keuze dient dan ook zorgvuldig te worden gemaakt op basis van uw eigen financiële situatie. Stichting Loss of License Fonds kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor financiële gevolgen als gevolg van deze individuele afweging.